หอ้งอาหารบราสเซอรี่ยโูรป้าแห่งโรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯขอนา เสนอม้ือค่า สุดพิเศษในวนัขอบคุณพระเจา้ เพื่อใหท้ ่านและคนพิเศษของท่านไดอ้ิ่มเอมกบั เมนูอาหารที่รังสรรคอ์ยา่ งพิถีพิถนั

siam-kempinski-92
ในวัน พฤหสั บดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ต้งัแต่เวลา 18:30 น. ถึง เวลา 22:30 น. สำหรับ บุฟเฟ่ต์ พร้อมเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ราคา 1,800 บาท++ ต่อท่าน สา หรับผใู้หญ่และราคา 900 บาท++ ต่อท่าน สา หรับเด็กอายรุ ะหวา่ ง 6-12 ปี

เทศกาลวนัขอบคุณพระเจา้ถือเป็นเทศกาลแห่งความอบอุ่นสา หรับคนในครอบครัวและมิตรสหายต้งัแต่คริสต์ศตวรรษที่16 ของ องักฤษ โดยทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพระเจา้สา หรับความอุดมสมบูรณ์และสิ่งดีๆที่เกิดข้ึนตลอดท้งัปี ทางหอ้งอาหารบราสเซอรี่ยโูรป้าขอเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมส่งความสุขและความขอบคุณไปกบั ท่าน ใหท้ ่านไดม้ีความสุขไป กบัคนในครอบครัวเพื่อน และคนที่ท่านรักกบั ม้ือค่า สุดหรูในกลิ่นอายสุดคลาสสิคเพลิดเพลินกบั เมนูพิเศษประจา เทศกาลอาทิ

ไก่งวงอบสูตรด้งัเดิม เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแสนอร่อยเฟตตูชินี่ไก่งวงตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเห็ดและชีสพาร์เมซาน และหลากหลาย เมนูอาหารนานาชาติคุณภาพเยี่ยม

นอกจากน้ีอิ่มเอมไปกบั เมนูอาหารบุฟเฟ่ตท์ ี่มีใหเ้ลือกสรรมากมายเช่น อาหารทะเลสดใหม่ชีสนานาชนิดนา เขา้จากทวปียโุ รป และความอร่อยอีกมากมายจากสเตชนั่ แฮม และพลาดไม่ไดก้ บัของหวานหลากหลายอยา่ งอาทิพายฟักทอง พายพีแคน และพาย แอปเปิ้ลรวมไปถึงช็อกโกแลตฟองดูเกรดพรีเมี่ยม ขนมหวานโฮมเมดและผลไมต้ามฤดูกาล

หอ้งอาหารบราสเซอรี่ยโูรป้า เปิดใหบ้ ริการทุกวนั สา หรับม้ือกลางวนั ต้งัแต่เวลา 12:00 น. ถึงเวลา 15:00 น. และสา หรับม้ือค่า ต้งัแต่เวลา 18:30 น. ถึงเวลา 22:30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อสา รองที่นงั่ โทร 02-162 9000 หรื อีเมล์brasserie.siambangkok@kempinski.com *ท้งัน้ีราคาดงักล่าวเป็นราคาต่อท่าน ไม่รวมอตัราภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการ

CELEBRATING THANKSGIVING AT SIAM KEMPINSKI HOTEL BANGKOK

Kin Promo

KinlakeStars.com

KinlakeStars.com กินแหลกแจกดาว สื่ออาหารที่นำเสนอเกี่ยวกับ อาหาร และ การกินดื่ม ทั้งในส่วนของ รีวิว อาหาร สถานที่ กิน ดื่ม ผ่อนคลาย ในทุกประเภทหมวดหมู่ โปรโมชั่น ส่วนลด เมนูใหม่ กิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม บทความที่เกี่ยวกับการ กินดื่ม ไม่ว่าจะเป็น บทความกินดื่มทั่วๆไป อาทิ วิธีการ กินชีว และการดื่มไวน์ บทความการกินเพื่อสุขภาพ บทความการกินตามเทศกาล บทความสาธิตและสอนทำอาหาร สูตรทำอาหาร ข่าวสารในแวดวง การกิน ดื่ม คลิปและวีดิโอ เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม ท่านสามารถค้นหาร้านอาหารผ่านแถบค้นหาด้านบนสุดของเวปได้เพียงพิมพ์ชื่อร้าน หรือประเภทอาหาร และย่าน คิดถึงเรื่อง กิน ดื่ม คิดถึง kinlakestars.com – กินแหลกแจกดาว


A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A

 

Comments

Comments are closed.