โรงแรม เรเนซองส ์ กรงุ เทพฯ ราช ประสงค ์ ชวนท่านพบกบั การกลบั มาอกี ครง้ั ของรายการพเิ ศษ R Thai Tapas เมนูทาปาสที่ สรา้ งชอื่ เสยี งโด่งดงั และไดร้ บั การกลา่ วถงึ โดยครง้ั นี้ เชฟแจ็ค ประเสรฐิ ชยั ตรงวานิชนาม เตรยีมมอบประสบการณท์มี่ากกว่าดว้ยคอนเซป็ต์ProgressiveThaiในรปูแบบโมเลควิลาร์ รงัสรรคเ์มนูทาปาสไทย10คอรส์ใหไ้ดล้มิ้ลองทุกวนัพฤหสับดถีงึวนัเสาร์เวลา19.00น.ถงึ 21.00น.ตง้ัแต่วนัที่26กรกฎาคม–30พฤศจกิายนนี้

เชฟแจ็คเป็นรจู้กัอย่างดวี่าเป็นTheWinnerChallengerChefสดุยอดเชฟผูพ้ชิติ จาก รายการเชฟกระทะเหล็ก และ Chef De Cuisine ประจาโรงแรมเรเนซองส์ กรงุ เทพฯ ราช ประสงค ์ เชฟทสี่ ง่ั สมประสบการณก์ ารทาอาหารจากทง้ั ในและตา่ งประเทศมารงั สรรคท์ าปาส ไ ท ย ไ ด ม้ กี า ร เ อ า น า ว ตั ถ ดุ บิ ท โี ่ ด ด เ ด ่ น จ า ก ท อ้ ง ถ นิ ่ ไ ท ย ม า ร งั ส ร ร ค เ ์ ป ็ น เ ม น ู พ เิ ศ ษ ภ า ย ใ ต แ้ น ว ค ดิ ความเป็นไทยแบบสมยัใหม่ต่อยอดคอนเซป็ต์และหลกัการทางวทิยาศาสตรม์าใชป้ระกอบการ ทาอาหารใหผู้ท้านลมืภาพอาหารไทยแบบเดมิๆแลว้สนุกไปกบัการลมิ้ลองอาหารในรปูแบบ ใหม่แต่ยงันาเอาสมุนไพรไทยมาใชเ้ป็นวตัถดุบิหลกั เพอื่รกัษารสชาตอิาหารใหเ้ป็นไทยแบบ ดง้ั เดมิ อาทิ พรกิ ขหี้ นู มะขาม ตะไคร้มะกรดู มงั คดุ เจลลที่ าจากนา้ ปลาหมกั ซอสพรกิ โฮมเมด

เมนูทาปาสไทยทง้ั 10 คอรส์ ลว้ นมาจากแรงบนั ดาลใจไอเดยี ทีไ่ ดจ้ ากการคดิ นอกกรอบโดย ไม่ไดย้ ดึ ตดิ กบั การนาเสนออาหารรปู แบบเดมิ ๆ หากแต่ยงั คงรกั ษากลนิ่ อายของความเป็ นไทย ไวไ้ ดอ้ ย่างดตี ามแบบฉบบั ของคนรุน่ ใหม่ อาทิ แกงแดงล็อบสเตอร ์ หอยเชลลนิ้ จลี่ มควนั เนือ้ วากวิ เซอรล์ อยนห์ ่อใบตองเผา ปูจ๋ามะพรา้ วค่วั และน้าพรกิ อ่อง ซอรเ์บทแ์ อปเปิ้ลสาโท และอกี หลากเมนู

ราคา 1,690++ บาท ต่อท่าน รวมเมนูทาปาสไทย 10 คอรส์ และเครอื่ งดมื่ แบบไทยทสี่ วยงาม แฝงไวด้ ว้ ยความโมเดริ น์ เพอื่ เป็ นการเรยี กนา้ ย่อยแกผ่ ูม้ าเยอื น

พบกบั เชฟแจ็ค เพอื่ แลกเปลยี่ นประสบการณใ์ หม่ๆ ถ่ายทอดมนตเ์ สน่หข์ องอาหารไทยใหค้ น ทานได้และรายการพเิศษ R Thai Tapasดมื่ ด่ากบั รสชาตขิ องทาปาสไทยทุกเมนูใหม่ ไดท้ ุก วนั ศกุ ร ์ และวนั เสาร ์ เรมิ่ ตง้ั แต่วนั ศกุ รท์ ี่ 26 กรกฎาคมเป็ นตน้ ไป จนถงึ วนั เสารท์ ี่ 30
พฤศจกิ ายน 2562 ตง้ั แต่เวลา 19.00 น. ถงึ 21.00 น. พรอ้ มเวลคมั ดรงิ้ เวลา 18.30 น.

หอ้ ง อาร ์ บาร ์ เปิ ดบรกิ ารทุกวนั ตง้ั แต่เวลา 07.00 – 01.00 น.
สอบถามขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ โทร. 02-125-5105 หรอื www.renaissancebangkok.com

Kin Promo

KinlakeStars.com


KinlakeStars.com กินแหลกแจกดาว สื่ออาหารและการท่องเที่ยว ที่นำเสนอเกี่ยวกับ อาหาร และ การกินดื่ม รวมถึงการท่องเที่ยวและที่พัก ทั้งในส่วนของ รีวิว อาหาร สถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว พัก ผ่อนคลาย ในทุกประเภทหมวดหมู่ โปรโมชั่น ส่วนลด เมนูใหม่ กิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม บทความที่เกี่ยวกับการ กินดื่ม ไม่ว่าจะเป็น บทความกินดื่มทั่วๆไป อาทิ วิธีการ กินชีส และการดื่มไวน์ บทความการกินเพื่อสุขภาพ บทความการกินตามเทศกาล บทความสาธิตและสอนทำอาหาร สูตรทำอาหาร ข่าวสารในแวดวง การกิน ดื่ม คลิปและวีดิโอ เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม ท่านสามารถค้นหาร้านอาหารผ่านแถบค้นหาด้านบนสุดของเวปได้เพียงพิมพ์ชื่อร้าน หรือประเภทอาหาร และย่าน คิดถึงเรื่อง กิน ดื่ม คิดถึง kinlakestars.com – กินแหลกแจกดาว

รูปและเนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของทาง KinlakeStars.com ไม่อนุญาตให้นำไปใช้จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากทางผู้บริหาร หากฝ่าฝืนผู้บริหารพร้อมดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

Comments

Comments are closed.