ห้องอาหารมิชลินสตาร์ สระบัว บาย กิน กิน ณ โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ
ขอตอ้ นรับทุกท่านเขา้สู่ฤดูร้อนกบั เซตดินเนอร์ “The Summer Journey” อิ่มเอมไปกบั อาหารไทยสไตล์โมเดิร์น จำนวน 8 คอร์ส พร้อมเสิร์ฟคลายร้อนวันที่ 1 เมษายน ศกน้ี
เซตดินเนอร์“The Summer Journey” เกิดจากความร่วมมือกนั ระหวา่ งเชฟมิชลินสตาร์“เฮนริค อูล แอนเดอร์เซน” เชฟที่ปรึกษากิตติมศกัด์ิของหอ้งอาหารสระบวั บายกิน กิน และหวัหนา้พอ่ ครัว “ชยวีร์ สุจริตจันทร์” ที่น าเอาวัตถุดิบทอ้งถิ่นประจา ฤดูกาลมาสร้างสรรคเ์ป็นอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นสุดครีเอทีฟจ านวน 8 คอร์ส เริ่มด้วยอภินันทนาการ


อาหารกรุบกรอบสไตล์ snacks and street-food เพื่อเป็นการเรียกน้า ย่อยก่อนที่ทุกท่านจะเริ่มรับประทานอาหารในเมนูแรก เช่น ขนมกรอบไข่ขาวซอสถวั่ เหลืองพร้อมมายองเนสวาซาบิ(Meringue soya wasabi)ที่มาพร้อมกบั เม็ดมะม่วงหิมพานตในถุงพลาสติกใส ์ (edible plastic bags of nuts) ต่อดว้ยเมนูแคบหมูน้า พริกหนุ่ม ไอศกรีมโคนแกง เหลือง และทูน่าทาร์ทาร์เสิร์ฟในดอกบัวเป็นต้น

เมนูไฮไลท์ในเซตดินเนอร์ “The Summer Journey” ประกอบไปด้วย เมนูเรียกน้า ยอ่ ยแสนอร่อย “ยำปลาแฮลิบัต” ที่ใช้เทคนิคการปรุงแบบเซวิเช่โดยนา ปลาแฮลิบตัแช่ไว้ในน้า ยา เสาวรสต ามือ ช่วยเพิ่มรสเปร้ียวตามธรรมชาติเป็นเวลา 7 นาทีโดยมีจุดเด่นในการใช้นาฬิกาทรายเป็ นเครื่องมือจับเวลา เสิร์ฟพร้อมขนมสายไหมที่ให้รสหวานเขา้กนั
ไดเ้ป็นอยา่ งดี(Thai Ceviche with Halibut and Passion Fruit) ถัดมาเป็ นเมนู “ฟัวกราส์ลาบเป็ด” ที่นา เน้ือฟัวกราส์มาคลุกเคล้ากบั เน้ือเป็ด และเครื่องปรุงรสลาบตามสูตรด้งัเดิม ให้รสชาติอร่อยกลมกล่อม (Larb Duck Salad with
Foie Gras and Mint) ปิ ดท้ายด้วยเมนูขนมหวาน “พฤกษชาติ” ที่เสิร์ฟไอศกรีมซอร์เบจากดอกอัญชัน พร้อมดอกไม้รับประทานได้นานาชนิด ซ่ึงเมนูน้ีไดรับแรงบันดาลใจ ้ มาจากผลงานทางศิลปะของศิลปินชื่อดงัชาวฝรั่งเศส “อีฟว์แกล็ง” ที่โดดเด่นในการใช้โทนสีฟ้าในการสร้างสรรค์ผลงาน และเมนู “ไอศกรีมสามเกลอ” เสิร์ฟไอศกรีมสามรูปแบบในน้า แขง็ใส เริ่มจากไอศกรีมใบเตย ไอศกรีมชาเอิร์ลเกรย์และไอศกรีมมะกรูดพร้อมส้มยซู ุช่วยปรับสมดุลให้กบัร่างกายได้ผอ่ นคลาย และเพิ่มความสดชื่นหลังจากรับประทานอาหาร นอกจากน้ีห้องอาหารสระบวั บายกิน กิน ยงัเสิร์ฟขนมหวานชิ้นเล็กๆ (petit fours) ที่ออกแบบมาอยา่ งสร้างสรรค์พร้อมชาถ้วยโปรดหรือกาแฟ ส่งทา้ยม้ืออาหารไดอ้ยา่ งน่าประทบัใจอีกดว้ย

“วิสัยทัศน์ของห้องอาหารสระบวั บายกิน กิน คือความต้งัใจที่จะมอบประสบการณ์ในการรับประทานอาหารไทยแนวใหม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านที่มารับประทาน เมนูที่เสิร์ฟในเซตดินเนอร์ “The Summer Journey” ถูกออกแบบมาอย่างปราณีต และเต็มเปี่ ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารไทยจานเด่นยอดนิยม และน าเอาวัตถุดิบทอ้งถิ่นประจ าฤดูกาลมาผสมผสานกบั เทคนิคการปรุงอาหารที่ทันสมัย น าเสนอ
ออกมาเป็ นอาหารไทยสไตล์โมเดิร์น ที่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติความอร่อยตามสูตรอาหารไทยแท้ด้งัเดิม” กล่าวโดย เชฟ ชยวรี์สุจริตจนั ทร์หวัหนา้พอ่ ครัวหอ้งอาหารสระบวั บายกิน กิน
เซตดินเนอร์ “The Summer Journey” 8 คอร์ส ราคา 3,200 บาท++ ต่อท่าน (เฉพาะค่าอาหาร) เปิดให้บริการเวลา 18:00 น. ถึง 24:00 น. (สั่งอาหารไดถ้ึงเวลา 21:00 น.) เริ่ม 1 เมษายน ศกน้ี *ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็ นราคาต่อท่าน ยังไม่รวมอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าบริการ 10%

หอ้งอาหารสระบวั บายกิน กิน เปิ ดให้บริการทุกวัน ม้ือกลางวนั เวลา 12:00 น.ถึง 15:00 น.และม้ือค่า เวลา 18:00 น. ถึง 24:00 น.โดยมีใหเ้ลือกท้งัในแบบเซตเมนูและอาหารจานเดี่ยว (a la carte) สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม หรือสา รองที่นงั่ โทร 02 162 9000 หรืออีเมล์srabua.siambangkok@kempinski.com

Kin Promo

KinlakeStars.com


KinlakeStars.com กินแหลกแจกดาว สื่ออาหารและการท่องเที่ยว ที่นำเสนอเกี่ยวกับ อาหาร และ การกินดื่ม รวมถึงการท่องเที่ยวและที่พัก ทั้งในส่วนของ รีวิว อาหาร สถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว พัก ผ่อนคลาย ในทุกประเภทหมวดหมู่ โปรโมชั่น ส่วนลด เมนูใหม่ กิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม บทความที่เกี่ยวกับการ กินดื่ม ไม่ว่าจะเป็น บทความกินดื่มทั่วๆไป อาทิ วิธีการ กินชีส และการดื่มไวน์ บทความการกินเพื่อสุขภาพ บทความการกินตามเทศกาล บทความสาธิตและสอนทำอาหาร สูตรทำอาหาร ข่าวสารในแวดวง การกิน ดื่ม คลิปและวีดิโอ เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม ท่านสามารถค้นหาร้านอาหารผ่านแถบค้นหาด้านบนสุดของเวปได้เพียงพิมพ์ชื่อร้าน หรือประเภทอาหาร และย่าน คิดถึงเรื่อง กิน ดื่ม คิดถึง kinlakestars.com – กินแหลกแจกดาว

รูปและเนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของทาง KinlakeStars.com ไม่อนุญาตให้นำไปใช้จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากทางผู้บริหาร หากฝ่าฝืนผู้บริหารพร้อมดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

Comments

Comments are closed.