Horse radish อยู่ในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) หรือพืชตระกูลกะหล่ำฮอสแรดชิ มากภาษาเยอรมัน “meerrettich” หมายถึงแรดิชทะเล เนื่องจากพบในแถบชายฝั่งทะเลของยุโรป มีถิ่นกําเนิด ในภาคตะวัน ออกเฉียงใต้ของยุโรปและแถบเอเซียตะวันออก

เป็นพืชข้ามป็ท่ีนํา มาใช้เป็น ยาสมุนไพรรักษาโรครูมาติซั่ม ทาหลัง หรือ ศีรษ ะ เพื่อรักษาอาการปวด horseradish syrup ใช้ แก้ไอ และรักษาวัณโรค เป็นพืชที่มีไขมันตํ่า เส้นใยสูง

ฮอสแรดิชสามารถนําไปแปรรูปได้หลายผลิตภัณฑ์ เช่น cream-style prepareed horseradish, horseradish sauce, beet horseradish and dehydrated horseradish. Cocktail sauce, Mustard, fat-free or reduce-fat mayonnaise, reduced sodium soy sauce.

ใช้ประกอบ อาหารเช่น เนื้อ ไก่ และอาหารทะเล ในประเทศญี่ปุ่นนิยมนําไปทําผลิตภัณฑ์แทนวาซาบิโดยแปรรูปเป็นซอสสำ หรับ อาหาร เช่น ซาซีมิ  กลิ่นและรสชาติของฮอสแรดิชเกิดจาก Allyl isothiocyanates มีปริมาณสูงที่สุดเมื่อปนให เซลลข องรากแตก หลังจากปนฮอสแรดิชเปนผง จะนําไปผสมกบั น้ําส้มสายชู เพื่อ รักษาความเผด็ และกลิ่น บางผลิตภัณฑ์ อาจจะเพิ่มเกลือ น้ำตาล ครีม หรือ น้ำมันผัก (vegetable oil) แต่ส่วนใหญ่จะ ผสมกับน้ำ ส้มสายชู

 

สณั ฐานวทิ ยา

เปนพืชขามป ใบมขี นาดใหญ ทรงพุมสูง 60 เซนตเิ มตร ปลูกเพอ่ื ใชร าก กลม เรียวเล็ก สีขาว มีความยาง 60 เซนติเมตร ดอกสีขาว เจริญจากชอดอกยาว 1.2 เมตร มีสองสายพันธุคือ “Common” และ “Bohemian”

ImprovebohemianหรือBohemianเปนสายพันธุที่นิยมนาํมาแปรรปู มใีบเรยีบยาวคณุ ภาพตาํ่ กวา Common แตจะทนทานตอ โรค

Common type มีใบขนาดใหญเ ปน คลน่ื มีคุณภาพสูง

รศ. นิพนธ ไชยมงคล

1

สภาพอากาศ

ฮอสแรดิชเปนพืชตระกูลกะหลํา่ ซึ่งเปนพืชที่ตองการอุณหภูมิตาํ่ อุณหภูมิที่เหมาะสม อยูระหวา ง 15.6-18.3 o ซ อุณหภูมิต่าํ สดุ สาํ หรบั การเจรญิ 4.4 o ซ และสูงสุด 24.0 o ซ การขยายพันธุ

ขยายพันธุโดยการแยกหนอ เหงา ราก เมล็ด และการขยายพนั ธโุ ดยเนอ้ื เยอ่ื สวนใหญจะ นิยมขยายพันธุโดยราก หลังจากการเก็บเก่ียวคัดเลือกรากที่มีขนาดเล็ก หรือมีขนาดเสนผาศูนย กลาง 1⁄2 ถงึ 3⁄4 น้ิว ตัดแตงรากใหยาว 8-12 นว้ิ ดา นบนของรากตดั ใหเ รยี บ สว นดา นลา งเฉอื นปลาย ใหแหลม เพอ่ื สะดวกตอ การปลกู

ใชระยะปลูกระหวางแถว 70-75 เซนตเิ มตร ระหวา งตน 50 เซนตเิ มตร หรอื ใชจ ํานวน 3,400 – 3,800 รากตอ ไร

สภาพดนิ และการเตรยี มดนิ

เนื่องจากเปนพืชที่ปลูกเพื่อใชราก และมคี วามยาวประมาณ 60 เซนตเิ มตร ดงั นน้ั ดนิ ปลกู จะ ตองรวนซุย มหี นา ดนิ ลกึ มคี วามอดุ มสมบรู ณส งู ระบายนา้ํ ไดด ี pH 6.0-6.5

เนื่องจากเปนพืชท่ีตองการดินรวนซุย ควรใสป ยุ คอก 800-1,200 กิโลกรมั ตอ ไร ใสปุยไนโตรเจน17.65-35.30(N)กิโลกรมั /ไร ฟอสฟอรัส17.65-26.50(P2O5)กิโลกรมั /ไร โพแทสเซียม17.65-26.50(K2O)กิโลกรมั /ไร

โบรอน0.35-0.53(B)กิโลกรมั /ไร

ซัลเฟอร5.29-8.82(S)กิโลกรมั /ไร การปลกู และดแู ลรกั ษา

เนื่องจากเปนพืชที่ใชรากสะสมอาหารมาบริโภค ดังนั้นจึงตองการดินที่รวนซุย เตรยี มรอ ง ปลูกกวาง 30 เซนตเิ มตร ลึก 50 เซนตเิ มตร ใสป ยุ คลกุ กบั ดนิ ปลกู โดยทาํ รอ งเปน แนวลกึ 10-15 เซนติเมตร วางรากทาํ มุม 45 องศา ในแนวทางเดยี วกนั กลบดนิ การใสป ยุ หลงั การเกบ็ เกย่ี ว ทํา พรอมกับการพรวนดินกาํ จดั วชั พชื และกลบโคนตน
การใหน ้าํ

ควรใหนาํ้ พืชอยางพอเพียงและสมาํ่ เสมอ

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวหลังจากปลูก 1 ป ผลผลิตประมาณ 1,300-1,500 กโิ ลกรมั /ไร โดยตดั ใบสว นยอด และใชจอบขุดรากขึ้นมา คดั เลอื กรากทม่ี ขี นาดเลก็ (เสน ผา ศนู ยก ลาง 0.5 นว้ิ ยาว 10-14 นว้ิ ) เพื่อใช ปลูกในฤดตู อ ไปรากที่เก็บเกี่ยวใหมจะมีคุณภาพสูงและจะลดลงเมื่อเริ่มแหง

2

รากสามารถเกบ็ รกั ษาในอณุ หภูมิ –1.1-0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 90-95 % เก็บรักษาในทม่ี ดื เนื่องจากเมื่อไดรับแสงรากจะเปลี่ยนเปนสีเขียว

คุณภาพฮอสแรดิช

เอกสารอางอิง

• • • • •

กลิ่นและรสชาติ คอนขางตรง

ร า ก เ ด ย่ ี ว ไมมีแผล

ขนาดเสน ผา ศนู ยก ลาง > 0.75 น้ิว ความยาว > 8 นว้ิ

Horseradish, http//www.osu.orst.edu/Dept/NWREC/horserad.html. Vegetable Production Guide.

Horseradish and Mustard May Prevent Harmful Bacteria, http//.horseradish.org/news. html

 

 

 

Kin General

KinlakeStars.com


KinlakeStars.com กินแหลกแจกดาว สื่ออาหารที่นำเสนอเกี่ยวกับ อาหาร และ การกินดื่ม ทั้งในส่วนของ รีวิว อาหาร สถานที่ กิน ดื่ม ผ่อนคลาย ในทุกประเภทหมวดหมู่ โปรโมชั่น ส่วนลด เมนูใหม่ กิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม บทความที่เกี่ยวกับการ กินดื่ม ไม่ว่าจะเป็น บทความกินดื่มทั่วๆไป อาทิ วิธีการ กินชีว และการดื่มไวน์ บทความการกินเพื่อสุขภาพ บทความการกินตามเทศกาล บทความสาธิตและสอนทำอาหาร สูตรทำอาหาร ข่าวสารในแวดวง การกิน ดื่ม คลิปและวีดิโอ เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม ท่านสามารถค้นหาร้านอาหารผ่านแถบค้นหาด้านบนสุดของเวปได้เพียงพิมพ์ชื่อร้าน หรือประเภทอาหาร และย่าน คิดถึงเรื่อง กิน ดื่ม คิดถึง kinlakestars.com – กินแหลกแจกดาว


A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A

Comments

Comments are closed.