– หนุมานบาร์แห่งโรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ ขอตอ้นรับสู่เทศกาลแห่งความสุขใหคุ้ณไดส้่ง ความรักความห่วงใยผา่ นกระเชา้ของขวญั มอบใหก้ บัคนสา คญั ของคุณ โดยชุดตะกร้าของขวญั สุดพิเศษน้ีพร้อมใหท้ ุกท่านได้

siam-kempinski_festive-hamper-1เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือต้งัแต่วนั ที่1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภายในตะกร้าบรรจุของขวญั ช้นั เลิศตามสไตล์โฮมเมดไวอ้ยา่ งมากมาย อยา่ ง มาการอง มาร์ชมาลโลว์ สโตเลน แยม เค้กผลไม้

และอีกหลากหลาย พร้อมบรรจุลงตะกร้าที่มีให้เลือก 2 ขนาด ในราคา 3 ,900 บาท++ ต่อชุดสา หรับตะกร้าของขวญั แบบ The

Heritage และราคา 6 ,500 บาท++ ส าหรับตะกร้าของขวัญแบบ The Connoisseurs พร้อมของขวญั สุดพิเศษภายในตะกร้าอยา่ ง

ตุก๊ตาหมีแสนน่ารักจากทางโรงแรมฯ และนอกจากชุดตะกร้าของขวัญแล้วยังสามารถเลือกซ้ือตามชอบในแบบชิ้นเดี่ยวไดเ้ช่นกนั

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสั่งจองโทร02 162 9000 หรืออีเมล์ hanumanbar.siambangkok@kempinski.com

Kin Promo
KinlakeStars.com

 

KinlakeStars.com กินแหลกแจกดาว สื่ออาหารที่นำเสนอเกี่ยวกับ อาหาร และ การกินดื่ม ทั้งในส่วนของ รีวิว อาหาร สถานที่ กิน ดื่ม ผ่อนคลาย ในทุกประเภทหมวดหมู่ โปรโมชั่น ส่วนลด เมนูใหม่ กิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม บทความที่เกี่ยวกับการ กินดื่ม ไม่ว่าจะเป็น บทความกินดื่มทั่วๆไป อาทิ วิธีการ กินชีว และการดื่มไวน์ บทความการกินเพื่อสุขภาพ บทความการกินตามเทศกาล บทความสาธิตและสอนทำอาหาร สูตรทำอาหาร ข่าวสารในแวดวง การกิน ดื่ม คลิปและวีดิโอ เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม ท่านสามารถค้นหาร้านอาหารผ่านแถบค้นหาด้านบนสุดของเวปได้เพียงพิมพ์ชื่อร้าน หรือประเภทอาหาร และย่าน คิดถึงเรื่อง กิน ดื่ม คิดถึง kinlakestars.com – กินแหลกแจกดาว


A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A

 

Comments

Comments are closed.