เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขและความมหัศจรรย์ในเทศกาลคริสต์มาสและวันปี
ใหม่ณ โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ ที่ทางโรงแรมรังสรรค์ประสบการณ์อนัแสนพิเศษกบักิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจ ให้ทุกท่านไดเ้ฉลิมฉลองส่งทา้ยปีตลอดท้งัเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอต้อนรับทุกท่านพร้อมเพื่อน ครอบครัวและคนที่คุณรักมาร่วมดื่มด่า ไปกบั เทศกาลแห่งความสุขภายใต้บรรยากาศอันแสนหรูหราและสะดวกสบายใจกลางเมือง กบัข้อเสนอสุดพิเศษในการเฉลิมฉลองต่อเนื่องกนั ตลอดทุกสัปดาห์เพลิดเพลินไปกบัแพค็เกจอาหารและเครื่องดื่มสุดเอก็ ซ์คลูซีฟ พร้อมการแสดงและกิจกรรมต่างๆที่จะร่วมสร้างความประทับใจให้กบั แขกทุกท่านที่มาใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้พกั ที่โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ หรือใช้บริการในส่วนของห้องอาหาร พนักงานในโรงแรมทุกคนมีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์อนั น่าจดจา ให้การพกัผอ่ นของทุกท่านเตม็ เปี่ยมไปดว้ยรอยยมิ้ แห่งความสุขตลอดท้งัเดือนก่อนเขา้สู่วนั ปีใหม่นบั ต้งัแต่โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ เปิ ดด าเนินการมาเป็ นเวลา 10 ปี โดยการนา แบรนด์โรงแรมเคมปินสก้ีที่มีรากฐานการก่อต้งัมาจากทวีปยุโรปมาเปิดให้บริการเป็นที่แรกในกรุงเทพมหานคร ทางโรงแรมมีความมุ่งมนั่ ที่จะน าศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันประณีตงดงามในการให้บริการตามแบบฉบับยุโรป มาถ่ายทอดให้กบัแขกที่มาใช้บริการชาวไทย

กลุ่มโรงแรมในเครือเคมปินสก้ีจึงเป็นสถานที่ที่ใหพ้ นกังานไดส้ ร้างประสบการณ์การใหบ้ ริการที่ดีที่สุดกบัแขกผมู้าเยอืนทวั่ โลกจากความส าเร็จในการเฉลิมฉลองเทศกาลวนั คริสต์มาสและวนั ปีใหม่ในปีที่ผ่านมา โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ จึงน าช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่าน้นักลับมามอบใหก้ บั ทุกท่านอีกคร้ังในเดือนธนั วาคมน้ีร่วมดื่มด่า ไปกบัการแสดงบัลเลต์สุดคลาสสิก‘เดอะ นัตแครกเกอร์’ (The Nutcracker)ในช่วงเวลาบุฟเฟ่ ต์เฟสทีฟอาฟเตอร์นูนที(Fesitve Afternoon Tea Buffet)ณ บริเวณช้นั ล็อบบ้ีของโรงแรมทุกวนั เสาร์และวนัอาทิตย์โดยมีการแสดงบัลเลต์จากนักเต้นมืออาชีพตรงกลางล็อบบ้ีอนัโถงกบั ฉากหลงัตน้คริสตม์ าสขนาดใหญ่สูงกวา่ 7 เมตร พร้อมการประดับตกแต่งสวยงามให้กลิ่นอายในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส

บุฟเฟ่ ต์เฟสทีฟอาฟเตอร์นูนที (Fesitve Afternoon Tea Buffet)เปิ ดให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 14:00ถึง 17:00 น. มีเมนูขนมหวานและของวา่ งเสิร์ฟให้รับประทานอยา่ งไม่จา กดัพร้อมเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสมร. ปิออตร์อิลิช ไชคอฟสกีเป็ นคีตกวีผู้โด่งดงัที่ไดร้ับความเคารพยกยอ่ งในผลงานการประพนัธ์เพลงมากมาย และเป็ นผู้เขียนบทบัลเลต์สุดคลาสสิก ‘เดอะ นัตแครกเกอร์’ (The Nutcracker)รวมไปถึง ‘สวอน เลค’ (Swan Lake) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเพื่อเป็ นการมอบประสบการณ์อันแสนพิเศษในการแสดงศิลปะการเต้นตามแบบฉบับวัฒนธรรมยุโรป

พร้อมสรรเสริญผลงานที่มีชื่อเสียงของมร. ปิออตร์อิลิช ไชคอฟสกีในปีน้ีห้องอาหารมิชลินสตาร์สระบวั บายกิน กิน ไดจ้ดักิจกรรมไฮไลตส์ ุดพิเศษในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองดว้ยการแสดงบัลเลต์สุดคลาสสิกตอน ‘สวอน เลค’ (Swan Lake) ใหท้ ุกท่านไดเพลิดเพลิน ้ ในม้ืออาหารค ่าเป็ นเวลา 5 วัน เริ่มวนัองัคารที่ 1 ธันวาคม และในทุกวันเสาร์ของเดือนธันวาคม 2563 พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ ไทยร่วมสมยัในขณะที่รับประทานเซตเมนู8 คอร์ส กบัตวัเลือกไวน์ที่จบัคู่มาอยา่ งพิถีพิถนั เคลา้เสียงเพลงบรรเลงอนัแสนผอ่ นคลายจากนักดนตรีไวโอลินและเชลโล
ขณะที่การแสดงบัลเลต์สุดคลาสสิกพร้อมศิลปะในการปรุงอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นสะท้อนถึงความพิเศษเหนือระดับในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง แขกวัยเยาว์น่าจะมีความชื่นชอบและตื่นเตน้ กบั การมาเยือนของบุคคลพิเศษที่เดินทางมาจากข้วัโลกเหนือ ดงัน้ันในปีน้ีทางโรงแรมได้นา บุฟเฟ่ต์ม้ือกลางวนั ส าหรับครอบครัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส (Christmas Family Lunch)กลบั มาให้บริการอีกคร้ังในทุกวันเสาร์ของเดือนธันวาคม และพิเศษในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563ณ ห้องอาหาร ‘ดิแอดดิชั่น’ (The Addition)อิ่มอร่อยกนั ท้งัครอบครัวกบั บุฟเฟ่ ต์นานาชาติหลากหลายชนิด พร้อมกิจกรรมที่สนุกสนานสา หรับเด็กๆ และพบกบั เซอร์ไพรส์พิเศษจากซานตาคลอสที่จะมาร่วมมอบความสุขพร้อมของขวญั ให้กบสมาชิกวัยเยาว์ ั ที่มาร่วมรับประทานม้ือกลางวนั พร้อมครอบครัวอยา่ รอ
ช้าที่จะส ารองที่นงั่ ในม้ือกลางสา หรับครอบครัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส (Christmas Family Lunch)ไดแ้ลว้วนั น้ี

นอกจากน้ีในวันคริสต์มาสอีฟที่ 24 ธันวาคม วันคริสต์มาสที่ 25 ธันวาคม และวนั ก่อนปีใหม่ 31 ธันวาคม ณศูนย์กลางแห่งการเฉลิมฉลองวนั คริสต์มาสในโรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ (Capital of Christmas in Bangkok) จะมีการจดังานวนัคริสต์มาสและปีใหม่อย่างเต็มรูปแบบ โดยทุกท่านสามารถดื่มด่า ไปกบั โปรโมชั่อาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ณ ห้องอาหารมิชลินสตาร์‘สระบวั บาย กิน กิน’ ห้องอาหารเมดิเตอร์เรเนียน
‘อลาต้ี’ และห้องอาหาร ‘นิช’ พร้อมการแสดงบัลเลต์และดนตรีในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยสีสันของเทศกาลวันคริสต์มาส พร้อมมุมถ่ายภาพสวยๆและเคาน์เตอร์จา หน่ายของขวญั ในช่วงเทศกาลที่ทุกครอบครัวสามารถเฉลิมฉลอง
ไดต้ลอดท้งัเดือน

ร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอีฟที่ 24 ธนั วาคม กบัการแสดงคอนเสิร์ตประจ าปี จากวงเยาวชนขับร้องประสานเสียง (Christmas Carols) ณ บริเวณล็อบบ้ีอนั หรูหราของโรงแรมในเวลา 18:00 น.แขกผมู้ีเกียรติทุกท่านสามารถดื่มด่า ไปกบั บุฟเฟ่ ต์ม้ือค่า วันคริสต์มาสอีฟที่หอ้งอาหารอลาต้ีและเซตเมนู8 คอร์ส ณ หอ้งอาหารมิชลินสตาร์สระบวั บายกินกิน ที่สามารถจบัคู่กบั ไวน์แพริ่งเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับประทานอาหาร ห้องอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอลาต้ีเปิดให้บริการ ริเวียร่า ซันเดย์บร้ันช์ตามปกติในทุกวนัอาทิตยของเดือนธันวาคม ์ และเพิ่มม้ือกลางวนั สุดพิเศษกบัคริสต์มาส บร้ันช์(Christmas Brunch)ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม ที่เสิร์ฟความอร่อยในรูปแบบเซมิ-บุฟเฟ่ ต์ (semibuffet à la minute)โดยทุกท่านสามารถเลือกรับประทานเมนูอาหารจานหลกัที่ปรุงสดจานต่อจานพร้อมเสิร์ฟความ
อร่อยใหท้ ุกท่านถึงโตะ๊อาหารและสามารถเลือกรับประทานเมนูในไลน์บุฟเฟ่ตไ์ ดอ้ยา่ งไม่จำกัด

วันก่อนปีใหม่ 31 ธันวาคม 2563 ในปีน้ีโรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ จดังานเฉลิมฉลองส่งทา้ยปีณ บริเวณ ล็อบบ้ีอนัแสนโอ่โถงของโรงแรมด้วยการเชิญชวนแขกผมู้ีเกียรติทุกท่านมาร่วมนบัถอยหลงัเขา้สู่วนั ปีใหม่และร่วมสังสรรค์ในงานเล้ียงอาฟเตอร์ปาร์ต้ีตอ้ นรับศกัราชใหม่ในปีพ.ศ. 2564 และคืนก่อนเขา้สู่วนั ปีใหม่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมเมนูอาหารที่หลากหลายไว้ให้คุณและคนที่คุณรักได้ร่วมเฉลิมฉลองอย่างเต็มอิ่มกบั บุฟเฟ่ ต์นานาชาติที่
ห้องอาหารนิช เซตเมนูม้ือค่า 10 คอร์ส จากห้องอาหารมิชลินสตาร์สระบวั บายกิน กิน และเมนูอาหารจานเดี่ยวที่ปรุงสดใหม่จานต่อจานเสิร์ฟให้บริการ ณ ห้องอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอลาต้ีพร้อมสังสรรคก์ นัอยา่ งเพลิดเพลินไปกบัความบนั เทิงจากวงดนตรีสดที่จะช่วยสร้างความสนุกสนานใหท้ ุกท่านจนเขา้สู่วนั ปีใหม

ในเทศกาลเฉลิมฉลองไม่วา่ คุณจะเป็นบุคคลที่ชื่นชอบการสังสรรคห์ รือไม่ก็ตาม ช่วงเวลาพิเศษเหล่าน้ีนบั ไดว้า่ เป็นช่วงเวลาแห่งการให้และโรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ ไดจ้ ดัเตรียมชุดตะกร้าของขวัญ (Hamper) พร้อมกบัสินค้ามากมายให้ทุกท่านเลือกซ้ือเพื่อเป็นของขวญั ใหก้ บั เพื่อนและครอบครัว ชุดตะกร้าของขวัญและเมนูขนมหวานพร้อมของวา่ งในช่วงเทศกาลวนัคริสต์มาสมีให้เลือกสรรมากมาย สนใจซ้ือสินคา้สามารถติดต่อเคาน์เตอร์จา หน่ายของขวญั วนั ปีใหม่ณ หนุมาน บาร์ช้นัล็อบบ้ีของโรงแรมฯ

เช็คข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับโปรโมชั่นอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาลวนั คริสต์มาสและปีใหม่ได้ที่เว็บไซต์
https://www.kempinski.com/en/bangkok/siam-hotel/restaurants-and-bars/festive-season-2020/

กิจกรรมเฉลิมฉลองในช่ วงเทศกาลคริสต์มาสและวันปี ใหม่ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

การแสดงขบั ร้องประสานเสียงจากกลุ่มเยาวชน การแสดงบลั เล่ต์สุดคลาสสิกตอน ‘เดอะ นัต แครกเกอร์’ (TheNutcracker)และการมาเยอืนจากข้วัโลกเหนือของบุคคลสา คญั ในเทศกาลวนัคริสตม์ าสทุกวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคม – เพลิดเพลินไปกบั เสียงเพลงอันไพเราะจากเครื่องดนตรีฮาร์ป ที่บรรเลงขบักล่อมแขกผมู้าใชบ้ ริการทุกท่าน ณ บริเวณล็อบบ้ีของโรงแรมเวลา 14:00 ถึง 17:00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม – เฉลิมฉลองวนัคริสตม์ าส อีฟ กบัการแสดงขับร้องประสานเสียงจากกลุ่มเยาวชน การแสดงบลัเล่ต์สุดคลาสสิกตอน ‘เดอะ นัตแครกเกอร์’ (The Nutcracker)และพบกบั ซานตาคลอสที่จะมาร่วมมอบความสุขใหก้ บั ทุกท่านเวลา 18:00 ถึง 19:00 น.

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคมและทุกสุดสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) ของเดือนธันวาคม – ชมการแสดงบลั เล่ต์สุดคลาสสิกตอน ‘เดอะ นัตแครกเกอร์’ (The Nutcracker) ณ บริเวณล็อบบ้ีของโรงแรมเวลา 14:45 และ 15:45 น.ทุกวันเสาร์ของเดือนธันวาคม – ม้ือกลางส าหรับครอบครัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาส (Christmas Family Lunch) และกิจกรรมมากมายพร้อมพบกบัการมาเยือนของซานตาคลอส ที่มาพร้อมถุงของขวัญเตรียมเซอร์ไพรส์ใหก้ บั เด็กๆ

วันอังคารที่ 1 และทุกๆวันเสาร์ของเดือนธันวาคม – เปิ ดประสบการณ์ในการรับประทานอาหารไทยไฟน์ ไดนิ่ง ณห้องอาหารมิชลินสตาร์สระบวั บายกิน กิน พร้อมชมการแสดงบัลเลต์สุดคลาสสิกตอน ‘สวอน เลค’ (Swan Lake) เวลา 19:45 และ 20.30 น.
แพ็คเกจห้องพักสุดพเิศษ ‘เซเลเบรท อิน สไตล์’ (Celebrate in Style) ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันปี ใหม่:(จองและเข้าพักภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 7 มกราคม 2564)

ดื่มด ่าไปกบั เทศกาลคริสต์มาสในฝันสไตล์ยุโรปกบัการเฉลิมฉลองที่สร้างความสุขและรังสรรค์ช่วงเวลาที่น่าจดจาให้กบั ทุกท่านที่มาใช้บริการ ดื่มด ่าไปกบั ช่วงเวลาอนั แสนมหัศจรรย์ณ โรงแรมหรูสไตล์รีสอร์ตใจกลางเมืองที่เดินทางไดอ้ย่างสะดวกสบายรายลอ้ มไปดว้ยห้างสรรพสินคา้ที่มีชื่อเสียงและแหล่งรวบรวมความบนั เทิงมากมาย

หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่พร้อมตอ้ นรับทุกท่านและครอบครัวมาสัมผสักบั ประสบการณ์การพกัผอ่ นในบรรยากาศอนัแสนสงบร่มรื่น และเพลิดเพลินไปกบัแหล่งชอ้ ปปิ้งในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบรวมไปถึงร้านอาหารอร่อยๆเพื่อผ่อนคลายและเติมพลงัใหก้ บัร่างกายหลงัจากการทา งานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดท้งัปีบรรยากาศการประดบั ตกแต่งที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายของเทศกาลวันคริสตม์ าส ควบคู่กบั มาตรฐานความหรูหราและสะดวกสบายอยา่ งเหนือระดับ พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษที่โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ มอบให้กบัแขกผูเ้ขา้
พกัในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง เป็นหน่ึงในตวัเลือกที่ดีที่สุดที่จะทา ใหก้ารพกัผอ่ น ณ โรงแรมหรูใจกลางเมืองสไตล์รีสอร์ตในช่วงเทศกาลวนัคริสตม์ าสและปีใหม่ของทุกท่าน เติมเตม็ไปดว้ยความสุขอยา่ งสมบูรณ์แบบชาวไทยและชาวต่างชาติที่พ านักอาศยัอยูใ่ นประเทศไทยสามารถวางแผนการพกัผ่อนในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองในบรรยากาศอันแสนสงบสไตล์รีสอร์ตใจกลางเมือง กบั ตวัเลือกห้องพกัและห้องสวีทที่เป็ นเอกลักษณ์มีเพียงหนึ่งเดียวในกรุงเทพฯ พร้อมรับเครดิตมูลค่า 2,000 บาท ถึง 10,000 บาทเพื่อใช้จ่ายในห้องอาหาร บาร์ สปาและบริการอื่นๆภายในโรงแรมในช่วงเทศกาลวนัคริสตม์ าสและปีใหม่(จากราคาปกติ) ต่อประเภทห้องและต่อการเข้าพัก หรือเลือกรับบตัรกา นลั OneSiam gift card มูลค่า 3,000 บาท ถึง 6,000 บาท ต่อประเภทห้องและต่อการเขา้พกั เพื่อเพลิดเพลิน
ไปกบัการชอ้ ปปิ้งในหา้งสรรพสินคา้ที่อยบู่ ริเวณรอบๆโรงแรมฯ

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการเข้าพักเป็ นไปตามที่โรงแรมกา หนด แพ็คเกจห้องพกั ‘เซเลเบรท อิน สไตล์’(Celebrate in Style) ในช่วงเทศกาลคริสตม์ าสและวนั ปีใหม่ เปิ ดให้จองและเข้าพักในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 7มกราคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรติดต่อแผนกส ารองห้องพักโทร 02 162 9000 หรือส ารองห้องพกัโดยตรงผา่ นทาง
เว็บไซต์โรงแรมสยามเคมปินสก้ีกรุงเทพฯ kempinski.com/en/bangkok/siam-hotel/special-offers/celebrate-instyle/ หรืออีเมล reservations.siambangkok@kempinski.com

Kin News

Kinlakestars.com

siam kempinski bangkok, festive, news, info, christmas

KinlakeStars.com กินแหลกแจกดาว สื่ออาหารและการท่องเที่ยว ที่นำเสนอเกี่ยวกับ อาหาร และ การกินดื่ม รวมถึงการท่องเที่ยวและที่พัก ทั้งในส่วนของ รีวิว อาหาร สถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว พัก ผ่อนคลาย ในทุกประเภทหมวดหมู่ โปรโมชั่น ส่วนลด เมนูใหม่ กิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม บทความที่เกี่ยวกับการ กินดื่ม ไม่ว่าจะเป็น บทความกินดื่มทั่วๆไป อาทิ วิธีการ กินชีส และการดื่มไวน์ บทความการกินเพื่อสุขภาพ บทความการกินตามเทศกาล บทความสาธิตและสอนทำอาหาร สูตรทำอาหาร ข่าวสารในแวดวง การกิน ดื่ม คลิปและวีดิโอ เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม ท่านสามารถค้นหาร้านอาหารผ่านแถบค้นหาด้านบนสุดของเวปได้เพียงพิมพ์ชื่อร้าน หรือประเภทอาหาร และย่าน คิดถึงเรื่อง กิน ดื่ม คิดถึง kinlakestars.com – กินแหลกแจกดาว

รูปและเนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของทาง KinlakeStars.com ไม่อนุญาตให้นำไปใช้จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากทางผู้บริหาร หากฝ่าฝืนผู้บริหารพร้อมดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

Comments

Comments are closed.