เปิดแล้วในไทย ไม่ต้องบินไกลถึงเยอรมัน! โดเนอร์เคบับความอร่อยสไตล์เยอรมันทควรลมลองพรอมเมนใหเลอกมาก มายและซอสสตรเดดทไมควรพลาด มารวมสมผสความอรอยแบบเยอรมนขนาดแทไดแลววนนเพยงแคไมกนาทจากสถานบทเอสพร้อมพงษ์ (ซอย สุขุมวิท 22)

เคบบสตรตนตรบสไตลเยอรมน มใหเลอกอรอยหลายแบบ ไมวาจะเปนเนอววและเนอแกะ เนอไก หรอ ฟาลาเฟล เสรฟรอนๆจากวตดบคณภาพพรอมขนมปงโฮมเมด (flat bread) อบใหมทกเชา พรอมผดสลดสดกรอบและซอสสตรพเศษโดยเชฟชาวเยอรมน รวมถงซอสเคบบเยอรมนสดความสคอยางซอสกระเทยม (Tzatziki), ซอสโยเกรต (Yogurt), ซอสเบอรลน (Berlin’s Specials), และซอสไทยสไตล (Spicy Thai Style) สหรบคนชอบความเผดจดจานเพมความแซบใหเคบบชนโปรด เรมรสชาตตนตรบแทๆหอมกรนจากเตายางสไตลตนฉบบกบเมน The Original เมนควรคาแกการลมลอง ไฮไลท เนอเคบบไมวาจะเปนเนอหรอไกกการนตวาถกปากและถกใจเมอไดลอง เสรฟความอรอยพรอมสลดผกออรแกนค
และซอสสตรเฉพาะของทางราน โรยดวยชสเพอเพมรสชาต เชญมาลองโดเนอรเคบบ เมนยอดฮตในเยอรมนไดแลววนนทราน Berlin’s Doner / Kebab

เปดบรการทกวนตงแต 11 โมงเชา ถง เทยงคน Facebook: Berlin’s Doner Kebab Thailand

Kin News

Berlin’s Doner / Kebab

Kinlakestars.com


KinlakeStars.com กินแหลกแจกดาว สื่ออาหารและการท่องเที่ยว ที่นำเสนอเกี่ยวกับ อาหาร และ การกินดื่ม รวมถึงการท่องเที่ยวและที่พัก ทั้งในส่วนของ รีวิว อาหาร สถานที่ กิน ดื่ม เที่ยว พัก ผ่อนคลาย ในทุกประเภทหมวดหมู่ โปรโมชั่น ส่วนลด เมนูใหม่ กิจกรรมพิเศษ ที่เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม บทความที่เกี่ยวกับการ กินดื่ม ไม่ว่าจะเป็น บทความกินดื่มทั่วๆไป อาทิ วิธีการ กินชีส และการดื่มไวน์ บทความการกินเพื่อสุขภาพ บทความการกินตามเทศกาล บทความสาธิตและสอนทำอาหาร สูตรทำอาหาร ข่าวสารในแวดวง การกิน ดื่ม คลิปและวีดิโอ เกี่ยวกับการ กิน ดื่ม ท่านสามารถค้นหาร้านอาหารผ่านแถบค้นหาด้านบนสุดของเวปได้เพียงพิมพ์ชื่อร้าน หรือประเภทอาหาร และย่าน คิดถึงเรื่อง กิน ดื่ม คิดถึง kinlakestars.com – กินแหลกแจกดาว

รูปและเนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของทาง KinlakeStars.com ไม่อนุญาตให้นำไปใช้จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากทางผู้บริหาร หากฝ่าฝืนผู้บริหารพร้อมดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

Comments

Comments are closed.